Visit ArabTopics.com

Kafila

Kafila - 2018-10-13 - Original post - cached version

അഭിനവ അച്ചിയാകാൻ എനിക്കു സമ്മതമില്ല. അതുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഈശ്വറെ എന്തുവില കൊടുത്തും ഞാൻ എതിർത്തു തോൽപ്പിക്കും. കുറേ സ്ത്രീകളെ തെരുവിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആചാരസംരക്ഷണത്തിൻറെ പേരിൽ സ്വന്തം താത്പര്യങ്ങൾക്കെതിരെ സംസാരിപ്പിക്കുക, അവരുടെ പൊതുജീവിതപരിചയമില്ലായ്മയുടെ ഫലങ്ങൾ കൊയ്തെടുക്കുക (പിണറായിയെ ജാതിത്തെറി...

Kafila - 2018-10-09 - Original post - cached version

നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി ശബരിമലപ്രശ്നത്തിൽ പുനഃപരിശോധനാഹർജി സമർപ്പിച്ച സ്ഥിതിയ്ക്ക് ആ പ്രസ്ഥാനത്തോട് നായർസമുദായത്തിൽ ജനിക്കാനിടയായ ഒരു സ്ത്രീയെന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങളുന്നയിക്കാനുണ്ട്. സമുദായപരിഷ്ക്കരണത്തെ പിടിച്ചാണയിട്ടു കൊണ്ടും, ബ്രാഹ്മണമേധാവിത്വത്തിനു കീഴിൽ കേരളീയശൂദ്രർക്ക്...

Kafila - 2018-10-03 - Original post - cached version

  Babri Masjid before its demolition. It was still a mosque in 1992 when Hindutva mobs demolished it, and namaz was offered there until 1949 when under growing pressure from Hindutva forces, it was locked and made out of bounds for the public. However, Hindu puja was permitted there once a year...

Kafila - 2018-10-02 - Original post - cached version

Majboori ka naam Mahatma Gandhi (Roughly: Compulsion thy name is Mahatma Gandhi) I have grown up hearing this expression and have often wondered about its meaning and at the almost proverbial status acquired by it. Whose majboori or compulsion was Gandhi really? Well, at one level, everybody’s,...

Kafila - 2018-10-01 - Original post - cached version

The Supreme Court judgment on women’s entry into Sabarimala has got Hindutva women in Kerala into a hand-wringing, hair-tearing frenzy, and that is to put it lightly. I say ‘Hindutva women’ deliberately, to refer to a sub-set of Hindu women, who (1) believe, like the RSS chief, that the Hindu(...

Kafila - 2018-09-27 - Original post - cached version

Guest post by PRAVEEN VERMA If Prime Minister Narendra Modi were to write about the recent deaths of sewer workers in India, the headline would be: Some people attained moksha (nirvana) while experiencing spirituality, In his casteist book Karmayog, he wrote that manual scavenging is a spiritual...

Kafila - 2018-09-25 - Original post - cached version

We, the undersigned academics and members of civil society, unequivocally condemn the arbitrary arrest and incarceration of six teachers and nine students of Manipur University. Six teachers and seven students have been sent to judicial custody for fifteen days, and the remaining two students...

Kafila - 2018-09-25 - Original post - cached version

OPEN LETTER TO THE VISITOR BY FORMER OFFICE BEARERS OF ALLAHABAD UNIVERSITY TEACHERS’ ASSOCIATION and ALLAHABAD UNIVERSITY CONSTITUENT COLLEGES TEACHERS’ ASSOCIATION To The Hon’ble Visitor, University of Allahabad, President’s Secretariat (Rashtrapati Bhawan), New Delhi Sir, On the eve of the...

Kafila - 2018-09-20 - Original post - cached version

Guest post by MOGGALLAN BHARTI Going by the track record of past four years of Narendra Modi’s government, the only definitive political narrative today is that of the ruling party, characterized by its brand ideological vehemence/ aggression and paralleled by corresponding ideological ennui in...

Kafila - 2018-09-15 - Original post - cached version

Guest Post by PREETI CHAUHAN The recent arrest of activists and intellectuals, and raids on various others connected with rights activism across five states in India is a grim reminder of the shrunken space for protest, criticism and dissent in our democracy today. This tendency to muzzle...

Kafila - 2018-09-11 - Original post - cached version

After the floods comes the pestilence. Even as the rest of us are focusing all our energies on making sure that epidemics and sheer psychological trauma aren’t going to bring our people devastated by floods to the brink of their endurance, here is a bizarre person, a certain P C George, MLA from...

Kafila - 2018-09-11 - Original post - cached version

The following is a statement signed by 143 teachers of Hyderabad, released by the University Teachers’ Forum Hyderabad, condemning the police raid at the residence of Prof K. Satyanarayana recently. We university teachers of Hyderabad hereby strongly register our protest against the arbitrary,...

Kafila - 2018-09-10 - Original post - cached version

Guest post by PRAVEEN VERMA Does it amaze you when you hear the stories of poverty and success in same sentence? Does it amaze us when we hear the stories of some of the best sports-persons and the hardship they have dealt with before and throughout their careers? Does it amaze us when we hear...

Kafila - 2018-09-10 - Original post - cached version

We, a group of alumni of IIT Kanpur and others as students, researchers, faculty, staff and other community members affiliated with the same institute strongly condemn the arrest of IIT Kanpur alumna Sudha Bharadwaj (Integrated MSc., Mathematics, 1979-1984) and other activists namely, Vernon...

Kafila - 2018-09-09 - Original post - cached version

Statement by COSTISA On September 4th, 2018 in an important Bengali newspaper Anandabazar Patrika, it was declared that the Central Intelligence has marked some organizations in West Bengal which reportedly act as a frontal organization of the “Maoists”. In the list of organizations, a...

Kafila - 2018-09-09 - Original post - cached version

Statement by academics in American universities We, the undersigned, strongly condemn the raid on Dr. Satyanarayana and Pavana’s official university residence, conducted by the Pune police as part of their recent raids on activists in India. Dr. Satyanarayana is currently Head of the Department...

Kafila - 2018-09-09 - Original post - cached version

Guest Post by LOVISH GARG Ameena Begum was only ten years old when she was married to a man old enough to be her grandfather. The man- a 60-year-old Arab from Saudi Arabia had come to her house in Hyderabad to see Ameena’s elder sister for marriage but found her to be too ‘ugly and … More Three...

Kafila - 2018-09-06 - Original post - cached version

Dear Comrade I write to you as a citizen, so unlike the many eulogies and appeals you have received recently, this will not be sugar-coated. You have received much praise, which is indeed well-deserved. But most of us have done, and are still doing, our duty well, but there is no need to indulge...

Kafila - 2018-09-05 - Original post - cached version

Stylized image of fasces There is a rumour circulating which is best dispelled as soon as  possible in the interests of factual knowledge (which is rather shy and rarely seen these days. Sometimes you see its shadow slip past, from the corner of your eye). So, no, absolutely not, the word...

Kafila - 2018-09-02 - Original post - cached version

Image courtesy Scroll.in We, the undersigned students, faculty and others from IIT Kharagpur are shocked with the treatment that the police forces have meted out to our ex-colleague, Prof. Anand Teltumbde and other intellectuals. His residence in Goa, where he is working as a Senior Professor...

Kafila - 2018-08-31 - Original post - cached version

A Statement Issued by New Socialist Initiative (NSI) on the recent arrests of human rights defenders and public intellectuals Democracy Under Siege ! With Ground Slipping Fast Beneath Its Feet, BJP government Resorting to Draconian Measures ! 1. New Socialist Initiative strongly condemns the...

Kafila - 2018-08-31 - Original post - cached version

Today morning, The Hindu reported a decision of the Communist-led Kerala government: “The State Cabinet on Thursday decided to appoint a consultancy firm to guide in the post-floods reconstruction. The Cabinet is understood to have decided to appoint KPMG as its consultants on the subject.” KPMG...

Kafila - 2018-08-31 - Original post - cached version

Following is the final statement with the signatures as they were when it was closed for purposes of releasing to the media and sent to us by the initiators of the campaign. We, the undersigned, are shocked by the serial raids across the country on the homes of activists and public intellectuals...

Kafila - 2018-08-30 - Original post - cached version

The following is a statement by WOMEN AGAINST SEXUAL VIOLENCE AND STATE REPRESSION (WSS) against the raids on and arrests of activists and intellectuals in different cities. WSS strongly condemns the arrests of its member Advocate Sudha Bharadwaj, and activists Vernon Gonsalves, Arun Ferreira,...

Kafila - 2018-08-30 - Original post - cached version

Guest post by VAIBHAV SINGH रामचरित मानस में सुन्दर कांड में एक पंक्ति आती है, जो कही तो विभीषण के मुंह से गई है लेकिन वह आज के लोकतंत्र पर भी लागू होती है। चौपाई में विभीषण कहते हैं- ‘सुनहु पवनसुत रहनि हमारी। जिमि दसनन्हि महुं जीभ बिचारी।’ यानी विभीषण कहते हैं कि मैं ऐसे …

Continue...

Kafila - 2018-08-26 - Original post - cached version

Film on Chapal Bhaduri by Naveen Kishore. Conversation with Chapal Bhaduri transcribed and translated by Naveen Kishore. Chapal Rani. I can no longer hear. The whispering autumn leaves. Everything touches me. Nothing. Touches.  I am no longer as beautiful as I used to be, he says with a twinkle...

Kafila - 2018-08-25 - Original post - cached version

This is a guest post by ROBY RAJAN Epic. Biblical. Apocalyptic. These are some of the words that have been used to describe the floods and landslides that have wreaked havoc in Kerala over the last few weeks. Entire towns and cities were submerged, and entire rivers altered their courses...

Kafila - 2018-08-23 - Original post - cached version

Kerala is the land of my birth, and my life is intertwined closely and inseparably with the lives of all fellow-Malayalis. I will respect and remember this truth and will never think of my life as totally unrelated to nature, my neighbours, and the government that we elect to rule us.   I vow to...

Kafila - 2018-08-21 - Original post - cached version

By now everyone knows what the Sanghis, probably not just outside Kerala, but also inside, have been up to when others were battling the deluge, saving lives, working round the clock to organize relief: making Lord Ayappan look like a stupid brat (or, actually, painting him in their likeness),...

Kafila - 2018-08-19 - Original post - cached version

[Before you read this post, you might want to read KR Meera’s brilliant portrait of the average Malayali middle-class Sangh supporter, in her story Sanghiannan, which I translated as ‘My Brother Sanghi’, published by Juggernaut at : https://www.juggernaut.in/books/...

Kafila - 2018-08-18 - Original post - cached version

In Malayalam, the usual way of referring to virulence that feeds on negative experience is paashaanathil krmi — or the maggot that is fattened by poison, instead of getting killed by it. Over the past few days, many of us have lived completely on the edge, bereft of sleep or ease, tossing about...

Kafila - 2018-08-04 - Original post - cached version

A statement by concerned organizations, teachers’ unions and academics against government proposal to amend RTE Act to scrap no detention policy and to fail children in class V and VIII. The statement was issued in New Delhi on 25 July 2018 The civil society organisations, teacher unions, and...

Kafila - 2018-07-26 - Original post - cached version

Guest post by BOBBY KUNHU A couple of days back, representatives of a group that wanted a petition demanding death penalty for all the accused in the Chennai gang rape case sought an appointment with me. I had clarified that I will not be part of any process demanding death penalty and would be...

Kafila - 2018-07-18 - Original post - cached version

Continuing the debate on the controversial Association of Asian Studies conference recently held in Delhi, to which Pakistani participants were denied visas by the Indian government, following which there was a call to boycott the conference. Nandini Sundar wrote an article in The Wire which we...

Kafila - 2018-07-17 - Original post - cached version

It is easy to see the linkages between Manu, Nietzsche, Hitler and the worldview of Hindutva supremacism Manu and his ‘magnum opus’ Manusmriti keeps hogging headlines in the 21st century as well. Thanks to the fascination it still holds among the Hindutva supremacists of various kinds even...

Kafila - 2018-07-16 - Original post - cached version

This is a GUEST POST by TANNISTHA SAMANTA Although the Indian Hindi film industry has been known to be considerably less gerontophobic than the western popular culture (Hollywood, in particular), our aging Naanas and Naanis have been often represented as either able keepers of family “sanskars”...

Kafila - 2018-07-16 - Original post - cached version

The recent murder of an SFI activist, Abhimanyu, at the Maharajah’s College, Ernakulam, allegedly by activists of another student organization, the Campus Front, has once again triggered a series of intense campaigns against the Popular Front of India (PFI), which is accused of having terror...

Kafila - 2018-07-13 - Original post - cached version

സത്യം പറഞ്ഞാൽ അഭിമന്യു എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കൊലപാതകത്തിനു ശേഷം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻറെ മാതാവിൻറെ വിലാപം മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്നത്. ആ ശബ്ദം മനസ്സിൽ നിന്ന് മായുന്നതേയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഹാദിയാകേസ് നടന്ന കാലത്ത് സിപിഎമ്മിൻറെ സൈബർ ബുദ്ധിജീവി-ഗുണ്ടകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആയുധങ്ങൾ അവർ...

Kafila - 2018-07-08 - Original post - cached version

“It has been said with good reason that the Jana Sangh resulted from a combination of a partyless leader, Syama Prasad Mookerjee, and a leaderless party, the RSS”. (The Jana Sangh: A Biography of an Indian Political Party, by Craig Baxter p. 54)  1. In Search of the “Selfless Patriot” An...

Kafila - 2018-07-07 - Original post - cached version

Following is a statement of Jadavpur University alumni on the current controversy around the scrapping of the entrance examination by the university authorities.  There is also a Change.org petition that has been put up for those wanting to sign. Over 5075 people have signed the petition at last...

Kafila - 2018-07-07 - Original post - cached version

​​We the undersigned wish to place on record our utter disgust, contempt and outrage at the latest in the series of machinations by Republic TV, working to its brief as a propagandist for the ongoing crusade against all those who take public stands in defence of democracy, secularism, human...

Kafila - 2018-07-06 - Original post - cached version

Kafila had earlier published a letter to Association of Asian Studies (AAS) protesting the exclusion of Pakistani scholars from its conference in Delhi, because the Government of India refused visas to them. Nandini Sundar, in an article in The Wire, explores the complex ramifications of this...

Kafila - 2018-07-06 - Original post - cached version

Guest Post by SRITAMA CHATTERJEE The Executive Council (EC) of Jadavpur University recently decided to scrap the admission test in the Humanities for the academic year 2018-2019. This is no surprise to many of us who have been closely following the chain of events that have unfolded at the...

Kafila - 2018-07-04 - Original post - cached version

The Government of India has set up a draft proposal to repeal the UGC Act, scrapping the UGC as a regulatory body and establishing a new regulatory body called the Higher Education Commission of India (HECI). Needless to say, such an act has far-reaching repercussions for higher education in...

Kafila - 2018-07-02 - Original post - cached version

This dance – the Palestinian Dabka – was performed amidst firing by Israeli Zionazis  on the 30th of June 2018. Remember the cowards stepped up their attack on Gaza as the holy month of Ramzan began. This video has all the ambient noises – of the firing of bullets and other war sounds and is...

Kafila - 2018-06-27 - Original post - cached version

[This is a statement of solidarity endorsed and signed by over 200 intellectuals, artists, academicians, lawyers, journalists, and students in support of the five arrested in connection with Bhima-Koregaon case. In the 43rd year after Emergency was declared in this country, this statement was...

Kafila - 2018-06-27 - Original post - cached version

Why Jailing of Gnanasara Did Not Become News in This Part of Asia “Ordered disorder, planned caprice, And dehumanised humanity…” – Bertolt Brecht in The Exception and the Rule (quoted in The Sunday Leader) “I have done my duty towards the country,” Gnanasara told reporters as he boarded the bus...

Kafila - 2018-06-24 - Original post - cached version

This is not the story of a man who once sold tea and later ‘sold’ dreams to a people and managed to reach top echelons of power in the biggest democracy in the world. This is not the story of this man and his rise from the margins of a organisation which is called the …

Continue reading...

Pages

Dear friends of this aggregator

  • Yes, I intentionally removed Newsbud from the aggregator on Mar 22.
  • Newsbud did not block the aggregator, although their editor blocked me on twitter after a comment I made to her
  • As far as I know, the only site that blocks this aggregator is Global Research. I have no idea why!!
  • Please stop recommending Newsbud and Global Research to be added to the aggregator.

Support this site

News Sources

Source Items
WWI Hidden History 51
Grayzone Project 297
Pass Blue 284
Dilyana Gaytandzhieva 16
John Pilger 421
The Real News 367
Scrutinised Minds 29
Need To Know News 2970
FEE 5044
Marine Le Pen 391
Francois Asselineau 25
Opassande 53
HAX on 5July 220
Henrik Alexandersson 1083
Mohamed Omar 403
Professors Blog 10
Arg Blatte Talar 40
Angry Foreigner 18
Fritte Fritzson 12
Teologiska rummet 32
Filosofiska rummet 127
Vetenskapsradion Historia 176
Snedtänkt (Kalle Lind) 239
Les Crises 3226
Richard Falk 191
Ian Sinclair 119
SpinWatch 61
Counter Currents 10876
Kafila 554
Gail Malone 42
Transnational Foundation 221
Rick Falkvinge 95
The Duran 10437
Vanessa Beeley 173
Nina Kouprianova 9
MintPress 5807
Paul Craig Roberts 2179
News Junkie Post 59
Nomi Prins 27
Kurt Nimmo 191
Strategic Culture 5501
Sir Ken Robinson 25
Stephan Kinsella 107
Liberty Blitzkrieg 870
Sami Bedouin 65
Consortium News 2685
21 Century Wire 3833
Burning Blogger 324
Stephen Gowans 97
David D. Friedman 157
Anarchist Standard 16
The BRICS Post 1529
Tom Dispatch 574
Levant Report 18
The Saker 4757
The Barnes Review 556
John Friend 509
Psyche Truth 160
Jonathan Cook 162
New Eastern Outlook 4505
School Sucks Project 1789
Giza Death Star 2042
Andrew Gavin Marshall 15
Red Ice Radio 641
GMWatch 2466
Robert Faurisson 150
Espionage History Archive 35
Jay's Analysis 1080
Le 4ème singe 90
Jacob Cohen 214
Agora Vox 17555
Cercle Des Volontaires 445
Panamza 2373
Fairewinds 118
Project Censored 1069
Spy Culture 591
Conspiracy Archive 81
Crystal Clark 11
Timothy Kelly 607
PINAC 1482
The Conscious Resistance 924
Independent Science News 83
The Anti Media 6846
Positive News 820
Brandon Martinez 30
Steven Chovanec 61
Lionel 305
The Mind renewed 452
Natural Society 2621
Yanis Varoufakis 1054
Tragedy & Hope 122
Dr. Tim Ball 114
Web of Debt 158
Porkins Policy Review 446
Conspiracy Watch 174
Eva Bartlett 626
Libyan War Truth 351
DeadLine Live 1916
Kevin Ryan 64
BSNEWS 2101
Aaron Franz 253
Traces of Reality 166
Revelations Radio News 121
Dr. Bruce Levine 153
Peter B Collins 1685
Faux Capitalism 205
Dissident Voice 11360
Climate Audit 226
Donna Laframboise 478
Judith Curry 1160
Geneva Business Insider 40
Media Monarchy 2556
Syria Report 78
Human Rights Investigation 93
Intifada (Voice of Palestine) 1685
Down With Tyranny 12796
Laura Wells Solutions 46
Video Rebel's Blog 452
Revisionist Review 485
Aletho News 21788
ضد العولمة 27
Penny for your thoughts 3187
Northerntruthseeker 2581
كساريات 37
Color Revolutions and Geopolitics 27
Stop Nato 4802
AntiWar.com Blog 3284
AntiWar.com Original Content 7338
Corbett Report 2507
Stop Imperialism 491
Land Destroyer 1252
Webster Tarpley Website 1137

Compiled Feeds